By: admin On: יולי 06, 2020 In: יחסי עובד מעביד, ניהול נוכחות Comments: 0

המטרה של חוק עבודת הנוער היא להסדיר היבטים שונים בתעסוקה מן הסוג הזה. כפועל יוצא מכך, החוק נוגע גם בתנאים מקדימים לעבודה וגם בנושא הרגיש של שכר ותשלומים. כמו כן, בחוק יש התייחסות ברורה לסוגיות ובהן שעות עבודה ומנוחה, העסקת ילדים בהופעות ובצילומים בענף הבידור – וכמובן הגשת תלונות – הן למשרד העבודה והן להסתדרות הנוער העובד והלומד.

דגשים עיקריים בחוק עבודת הנוער

הדרך הנכונה לבחון את הנושא של חוקים ותקנות בהעסקת בני נוער בישראל היא להתייחס אל עיקרי הדברים. בגלל שהנושא עצמו רחב מכפי שנהוג לחשוב, יש צורך להכיר את עיקרי הדברים על מנת להעסיק בני נוער בצורה חוקית.

מתי מותר ואסור להעסיק בני נוער?

ראשית, צריך לדעת שקיימות עבודות אסורות לבני נוער ושבכל מקרה קיים הבדל בין העסקת צעירים מתחת או מעל לגיל 16. שנית, יש צורך לנהל פנקס עבודה ואף להשיג בדיקות רפואיות ואישור רפואי לנוער עובד. במקביל, קיימות עבודות המחייבות בדיקות התאמה והחוק קובע תנאים אחרים של הודעה על תנאי העבודה לבני נוער לעומת עובד בגיר.

כמה שכר משלמים לבני נוער בישראל?

שכר מינימום לנוער שונה גם הוא משכר המינימום הנקוב בחוק ונהוג במשק. עם זאת, בני נוער בהחלט זכאים במקרים מסוימים להחזר הוצאות נסיעה ואף לדמי הבראה. אם מעסיקים בני נוער, חשוב מאוד לדאוג לניכוי מס הכנסה כחוק וכמובן גם לתשלום של דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות. מנגד, חל איסור על ניכוי שכר בגלל היעדרות מעבודה לצורך לימודי ערב בבית ספר מקצועי המוכר ככזה.
מידע נוסף ניתן למצוא בטבלאות שכר המינימום לפי גיל.

הבדלים בין שעות עבודה ומנוחה

מעסיק נדרש להכיר את החוקים ואת התקנות הנוגעים ליום עבודה ושעות עבודה לנוער. כך לדוגמא חל איסור על העסקת נוער בעבודת לילה, אך אפשר לבקש על כך היתר. בכל מקרה, יש התייחסות ברשימת חוקים ותקנות בהעסקת בני נוער בישראל לעניין של מנוחה שבועית ולחופשה שנתית. גם פה, בני הנוער והחינוך שלהם עומדים בראש סדר העדיפויות כפי שזה מתבטא בשלל תקנות, חוקים והגנות מאת בתי הדין.