yaniv 001

הצ'ק ליסט המלא לזכויות עובדות בהריון

מאת: עו"ד יניב אופק, ביה"ס אופקים ליחסי עבודה                                  

כללי:

חוק העסקת נשים, וכן חוק שוויון הזדמנויות בעבודה תשמ"ח-1988 (להלן: "חוק השוויון") עוסקים בסוגיות שבהעסקת נשים בישראל. חוק השוויון עוסק ב-15 עילות אפליה שונות ביניהן, אפליה מחמת מין, הורות ומגדר. חשוב לפעול לאור חוקים אלו בכדי להימנע מסכסוכים מיותרים. חשוב להדגיש, כי אמנם חוק העסקת נשים והמגבלות שבו חלים רק מוותק של חצי שנת העסקה ומעלה, ואולם חוק שוויון הזדמנויות בעבודה חל מתחילת ההעסקה, ולכן מומלץ לנהוג זהירות ואחריות ללא קשר לוותקה של עובדת מסויימת.

אנו ממליצים להקפיד על כללים אלו, בכדי להימנע מטעויות*.

בקבלה לעבודה

 • חל איסור על המעסיק לשאול עובדת במהלך ראיון עבודה על כוונותיה ללדת בקרוב, על מצבה המשפחתי, על עצם היותה בהיריון, על גילה, נטיותיה המיניות, או כל שאלה אינטימית אחרת שאיננה רלוונטית לתפקיד אליו היא מיועדת.
 • אין לשאול שאלות עתידיות, כמו רצון ללדת ילדים או ילדים נוספים, וכד'.
 • עובדת בהריון לא מחויבת להודיע על ההיריון לפני החודש החמישי להריונה.

במהלך יחסי העבודה

 • עובדת חייבת להודיע למעסיק על הריונה החל מהחודש החמישי להריון
 • חל איסור להעסיק עובדת בהריון בשעות נוספות לאחר שהודיעה על הריונה
 • עובדת שהודיעה על הריונה בכתב לא מחויבת בעבודה במשמרות לילה
 • עובדת בהריון המועסקת במשרה מלאה זכאית לצאת לבדיקות הקשורות בהריונה עד 40 שעות בחודש במהלך העבודה. על העובדת להציג אישור רפואי המאשר בדיקות אלה.
 • 40 שעות אלו לא יבואו על חשבון ימי המחלה ו/או חופשה.
 • שינוי בתנאי העסקתה, שכרה או היקף המשרה של עובדת בהריון יעשה רק בהיתר ממשרד הכלכלה.
 • חל איסור על שינוי בתנאי העסקתה, שכרה או היקף המשרה של עובדת במהלך 60 ימים לאחר חזרתה מחופשת לידה.
 • במהלך חופשת לידה העובדת צוברת את כל הזכויות הסוציאליות.

סיום יחסי עבודה

 • הריונה של עובדת אינו עילה לפיטורים
 • פיטורי עובדת המועסקת למעלה מחצי שנה מחויבים בהיתר ממשרד הכלכלה.
 • כאשר עובדת המודיעה על הריונה במהלך השימוע ו/או ההודעה המוקדמת יש לעצור את הליך הפיטורים ולפנות אל משרד הכלכלה בבקשת היתר.
 • עובדת זכאית להתפטר בדין מפוטרת בתוך 9 חודשים מיום הלידה, וזאת אם סיבת ההתפטרות היא לצורך טיפול בילדה.
 • גם אם העובדת איננה בעלת ותק של חצי שנה, חשוב להדגיש כי בפיטורין של עובדת בזמן היריון/ טיפול פוריות – יחול עלינו המעסיקים הנטל להוכיח כי הפיטורין אינם קשורים להיריון. הדבר אינו מונע את הפיטורין, ואינו יוצר צורך בהיתר מטעם משרד הכלכלה, אבל יש להיזהר בפיטורין כאלו משנה זהירות.
בהצלחה!