הצעת חוק – סירוב לעבוד בשבת שלא מטעמי דת;

ניתוח ההצעה, פרשנותה והשפעותיה

מאת: עו"ד יניב אופק, ביה"ס אופקים ליחסי עבודה                                  

כיצד תשפיע הצעת החוק על מקומות העובדים בשבת? מהי הפגיעה הצפויה במהלך העסקים, וכיצד ניתן להתגבר עליה? ומהו המצב החוקי הכלי במשק בקשר לעבודה בשבת?

הפולמוס סביב איסור והיתר העבודה בשבת ניצב במרכז השיח הישראלי; לאחרונה עלה הנושא לכותרת בין השאר בשל הסירוב לאשר עבודות ברכבת ישראל בשבת, דבר שהביא לפקקי ענק. לראשונה הרגיש הרוב המוחלט של אזרחי ישראל כי דיון שהתקיים ביום ו', השפיע עליו מיידית במוצאי שבת. כותרת נוספת המשוייכת לנושא היא הצעת החוק של אחד עשר חברי כנסת בהובלתה של ח"כ עליזה לביא, בשם הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון – סירוב לעבוד ביום המנוחה השבועי), התשע"ו– 2015 . הצעה זו באה לעולם בכדי לעגן יכולתם של עובד ועובדת לסרב לעבוד ביום המנוחה על אף שאינם דתיים, אלא משום שיום השבת חשוב להם על אף שאינם שומרי מצוות. יש להדגיש, כי עדיין מדובר בהצעה שעברה בקריאה טרומית אך עודנה בחיתוליה. מאידך, ניסיון העבר מלמד שחוקים כגון אלו, הנושאים גוון של הגנה על זכויות עובדים, נוטים לעבור בקלות יחסית בכנסת. הדיון בהצעה זו, בעידן הדיגיטלי, קל לקריאה ונמצא כאן. הצעת החוק הפרטית עברה בקריאה טרומית ברוב של 56 ח"כים נגד שניים. תוצאות ההצבעה גם הן שקופות ונמצאות כאן.

משמעות התיקון היא פשוטה למדיי ניסוחית –ובקצרה ניתן לתמצת אותה כך: עובד לא יופלה
בקבלתו לעבודה, במקום העובד בשבת, רק משום שהוא מצהיר כי איננו רוצה לעבוד בשבת; עובד כזה יוכל גם להודיע כי איננו מסכים לעבוד בשבת במהלך העבודה גם מסיבות שאינן דתיות.
השינוי המובא על ידי הצעת החוק הוא, כי במקום בו עובדים בשבת, עובד נדרש לעבוד בשבת, אלא אם יציג תצהיר בדבר דתיותו, ותצהיר שקר כזה- יגרור אחריו עונשם הקבועים בחוק. הצעת החוק מרחיבה אפוא את היכולת לסרב לעבוד בשבת מגדר מצומצם של "דתיים בלבד", לכל העובדים, ללא צורך בתצהיר על דתיות ושמירת מצוות או אורח חיים דתי.
התיקון זניח? לא כל כך, והוא עשוי ליצור מכשלה לארגונים העובדים בשבת דרך קבע… הפתרון לכך אפשרי ואיננו מסובך, והוא חוזי בעיקרו. אולם בטרם נידרש לתיקון – יש להרחיב מעט את הדיון על האסור והמותר בעבודה בשבת.
עקרונית, על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, בישראל מונהג יום מנוחה שבועי של 36 שעות מנוחה לפחות. החוק אינו קובע מתי חל יום זה – אלא הוא משתנה על פי דתו של העובד; יום המנוחה ליהודים מוגדר בחוק כשבת.
בידי הממשלה היכולת להתיר עבודה ביום המנוחה בשני סוגים של היתרים: היתר כללי, והיתר ספציפי. מבלי להלאות את הקורא בתהליכים בירוקרטיים, היתר כללי מצריך ועדה, שחברים בה שניים נוספים מלבד ראש הממשלה. היתר כללי שכזה קיים למשל בענף המסעדנות )"בתי אוכל", כהגדרתו (החתום על ידי ראש הממשלה … גולדה מאירסון ). היתר ספציפי ניתן על ידי "שר העבודה" המסורתי) יש לשים לב בדיוק לאיזה משרד ממשלתי עכשווי משתייך "משרד העבודה"  (וועדת השבת היושבת בו היא האחראית לאישור עבודה בשבת באופן נקודתי) לעבודה נקודתית מסויימת (תהליכי) לעבודה של מספר חודשים (או מפעלי) אישור הניתן לארגון מסויים לעבוד בשבת באופן קבוע (ועדה זו איננה מפרסמת על פי רוב את ההיתרים הניתנים, או את שיקוליה, אך לשון החוק מנחה את הועדה באופן הבא:
"שר העבודה רשאי להתיר העסקת עובד בשעות המנוחה השבועית, או בחלק מהן, אם הוא
משוכנע שהפסקת העבודה למנוחה השבועית לכולה או לחלק ממנה, עלולה לפגוע בהגנת
המדינה או בביטחון הגוף או הרכוש, או לפגוע פגיעה רבה בכלכלה, בתהליך עבודה או בסיפוק צרכים שהם, לדעת שר העבודה, חיוניים לציבור או לחלק ממנו".
ומהם "פגיעה רבה בכלכלה", "תהליך עבודה" או "סיפוק צרכים"? ומהו "הציבור או חלק ממנו"? החוק אפור ואמורפי למדיי ומשאיר שיקול דעת נרחב בידי השר והוועדה הכפופה לו.

צעדים פרקטיים בעקבות הצעת החוק החדשה:

נחזור לדיון בהשלכות הצעת החוק החדשה; הנה נדמיין כי למרות שרכבת ישראל קיבלה היתר מתאים מועדת השבת במשרד העבודה, הרי שיוכלו כלל העובדים על המסילה להפתיע ולהודיע כי על אף שאינם דתיים, ועל אף ההיתר, הם מסרבים לעבוד בשבת….
כיון שנסיונו של הכותב לימדהו, כי 'אקדח המופיע במערכה הראשונה, קרוב לוודאי שיעבור גם את הקריאה השלישית' (בפרפראזה מותאמת), הרי שעלינו להתכונן חוזית לכך. המלצתנו היא כי טוב נעשה אם נתכונן לכך חוזית; כיון שבכל ארגון, תהליך החתמה על חוזי עבודה איננו שנתי אלא לרוב חד פעמי או מתעדכן אחת לכמה שנים ולא בתדירות גבוהה, מומלץ לעגן הסכמה זו לעבודה בשבת בחוזי העבודה- באופן המתאים להיתרים ולסוג העבודה המותרת בענף, תוך התחשבות באיסור האפלייה הן בהצעת החוק הזו והן בחוק שוויון הזדמנויות בעבודה.
* האמור איננו מהווה ייעוץ משפטי פרטני ומובא לצרכי עיון בלבד.