By: admin On: יולי 30, 2020 In: יחסי עובד מעביד, ניהול נוכחות Comments: 0

חוזה עבודה אמור לתאר בכתב כל סוג של הסכמה (גם כאלו שסוכמו מראש בעל פה) בין המעביד לבין העובד. עם זאת, יש מקרים שבהם על חוזה העבודה לעבור שינויים, בהתאם להתפתחויות בזמן אמת.

בנסיבות שכאלו, חשוב לבחון קודם כל האם השינוי הוא ביוזמת שני הצדדים – או לכל הפחות בהסכמתם. אם אכן זה המצב, סביר להניח שהשינוי יתבצע במהירות וכחוק. בנסיבות אחרות, השינוי עלול להקים עילה להגשת תביעה נגד המעסיק.

מה ההבדל בין שינוי תנאי מוסכם ולא מוסכם?

מבחינת בתי הדין לעבודה, ההבדל העיקרי הוא בין תנאי מוסכם ותנאי לא מוסכם: תנאי מוסכם אפשר לשנות רק בהסכמה של העובד והמעביד יחד, בעוד תנאי לא מוסכם אפשר לשנות גם באופן חד צדדי.

מנגד, חוזה עבודה שבו נקבע במפורש ובהסכמת הצדדים שהעובד נשכר לתפקיד מסוים – אי אפשר לשנות בצורה חד צדדית על ידי המעביד בלבד. במילים אחרות, הסייג הזה נועד להגן על העובד ולמנוע מצב שבו המעביד מחליט על דעת עצמו לשנות את הסעיף שמגדיר את אופי התפקיד שלו.

האם פיטורי עובד משנים חוזה עבודה?

עוד היבט בנושא של שינוי חוזה עבודה קשור לפיטורים. על פניו, פיטורי העובד והעסקתו מחדש מאפשרים לשנות תנאי מוסכם גם באופן חד צדדי. במקרים כאלה, עורכים חוזה עבודה חדש ומכניסים לתוכו את כל השינויים המבוקשים.

מצד שני, גם חתימה על חוזה עבודה חדש דורשת את הסכמת העובד. לכן, המסקנה היא שכדאי לעובדים לבחון היטב את תנאי ההעסקה שלהם בכל חוזה שנחתם מול המעביד – גם אם בעבר הם כבר היו מועסקים אצלו.

מערכת היחסים עם העובד מוגדרת כולה בהסכם העבודה

הדרך הנכונה להתייחס אל הסכם עבודה היא כמו כל כלי עבודה אחר. בפועל, המטרה של ההסכם היא להתאים את מערכת היחסים בין העובד והמעביד אל הסביבה הארגונית המשתנה. לכן, כל עוד הצדדים מסכימים, כאמור, לא אמורה להיות בעיה לערוך שינויים. במקרים של מחלוקת, צריך לבחון את הנושא לעומק. וכאן כדאי להתייעץ עם המומחים.

נציגי זמן אמת יכולים לעמוד לרשותך בשלבים שונים של התמודדות מול שינוי חוזה עבודה. אם יש לך שאלות בנושא, נשמח לקבל את פנייתך על מנת להעניק לך תשובות מסודרות.