By: admin On: יוני 09, 2020 In: יחסי עובד מעביד, ניהול נוכחות Comments: 0

בהתאם לחוקי העבודה בישראל, מעשים מסוימים של העובד שנחשבים יוצאי דופן ועשויים להתפרש כעבירת משמעת חמורה – עלולים לשלול ממנו את הזכות לקבל פיצויי פיטורים. עם זאת, הגדרת אירוע כהפרת משמעת היא נושא מורכב שכדאי למעסיק לבחון אותו לעומק על מנת להימנע מתביעות בבתי הדין לעבודה ומסנקציות על בית העסק או על בעליו – שעשויות להיות נלוות להן.

כיצד בוחנים את חומרת המעשה?

חומרת המעשים בגינם פוטר העובד הם השיקול העיקרי בבואו של בית הדין לקבוע האם מותר למעסיק לשלול ממנו פיצויי פיטורים.

ברקע הדברים

תפיסת העולם של בתי הדין לעבודה גורסת שעצם הפיטורין מהווה סנקציה מספיק קשה – לכן ככלל אין להוסיף לה את שלילת כספי הפיצויים.

לשם המחשה, השיקולים המקלים שבגינם בתי הדין לעבודה יחייבו מעסיק לשלם פיצויים גם לעובד שהפר את המשמעת באופן שלא משתמע לשני פנים הם אופן ביצוע העבודה במהלך התקופה, מידת התרומה למעסיק, משך תקופת העבודה ועוצמת הפגיעה הצפויה בעובד ובמשפחתו כתוצאה משלילת הפיצויים – וכן הלאה.

התמונה לא תמיד כה חד-גונית

עם זאת, בבתי הדין לעבודה גם מבינים שישנן נסיבות מיוחדות ונזקים שנגרמים למעביד, בין היתר עקב הפרת אמון מצד העובד, שעשויים לשלול ממנו את אפשרות קבלת הכספים.

ומה קובעים הסעיפים הרלוונטיים בחוק?

פיצויי פיטורים הם זכות יסוד של העובד. בשל כך, העובד זכאי לפיצויי פיטורים גם אם פוטר ממקום עבודתו אבל במקרים מסוימים גם אם יחסי עובד-מעביד הגיעו לסיומם בנסיבות אחרות. בין היתר, ניתן למנות בקטגוריה זו עובדים שהתפטרו עקב הרעה בתנאי העסקתם, העתקת מקום המגורים או העתקת מקום העבודה, התפטרות לאחר גיל הפרישה, התפטרות שמטרתה טיפול בילד או בבן משפחה הסובל ממחלה ועוד.

לחילופין, למעסיק מותר לשלול את כספי הפיצויים של העובד אך ורק מכוח שני סעיפים ספציפיים. הבה נבחן את התסריט הזה מעט יותר מקרוב:

– לפי סעיף 16 לחוק פיצויי פיטורים, המעסיק יכול לשלול את הפיצוי מכוח הסכם קיבוצי. כאן נקבע שאם העובד פוטר בנסיבות שעל פי הסכם קיבוצי ספציפי מצדיקות פיטורים ללא פיצויים (או קבלת פיצויים חלקיים בלבד) – למעסיק יש זכות מלאה לקיים אותו.

– לפי סעיף 17 לחוק פיצויי פיטורים, בית הדין האזורי לעבודה רשאי לקבוע נסיבות שמצדיקות פיטורים ללא פיצויים או פיצויים חלקיים על רקע נסיבות חמורות של עבירת משמעת. כאן, הבעיה היא שאין הגדרה ברורה עבור עבירות המשמעת – ויש להיעזר במומחים שמכירים את הקריטריונים ולבחון כל מקרה לגופו על מנת לקבל את הגיבוי של בית המשפט לשלילה מן הסוג הזה.

לבסוף, כדאי לזכור כי בית דין מאזן בין השיקולים לכאן ולכאן – ואף נעזר בפסקי דין תקדימיים לצורך מתן פסק הדין.